آهنگی که هر ایرانی باهاش خاطره داره

اهنگی که هر ایرانی باهاش خاطره داره چیه؟ بهترین موسیقی اصیل ایرانی

آهنگی که هر ایرانی باهاش خاطره داره

سالهاست که ما ایرانی ها طعم واقعی موسیقی اصیل را به فراموشی سپرده‌ایم و به جاش سعی در خوراندن یک سری اراجیف به عنوان موسیقی ایرانی را در سر خود داریم.

افلاطون:

موسیقی یک ناموس اخلاقی است که روح به جهانیان، و بال به تفکر و جهش به تصور، و ربایش به غم و شادی و حیات به همه چیز می‌بخشد. ارسطو: موسیقی حکمتی است که نفوس بشر از اظهار آن در قالب الفاظ عاجز است بنابراین آن را در قالب اصوات ظاهر می‌سازد.

حال میخواهیم به یک نمونه از این اراجیف بپردازیم

4 2 4 1 2